ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

TARTALOMJEGYZÉK
BEVEZETÉS
I. FEJEZET – AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
II. FEJEZET – ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
1. A vállalkozás IT szolgáltatója
III. FEJEZET – AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA
1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
2. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés
3. Az érintett jogainak elősegítése
IV. FEJEZET – LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A VÁLLALKOZÁS HONLAPJÁN – TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL
V. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE
(a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő
intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes
adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör,
átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és
közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti
az érintett jogainak a gyakorlását.
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII.
törvény is előírja.
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.
A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

I. FEJEZET
AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:
Szervezet neve: Beneczki Ferenc EV.
Székhely címe: 2040 Budaörs, Holdfény utca 16.
A vállalkozás nyilvántartási száma: 56730607
Adószám: 58099559-1-33
képviseletre jogosult: Beneczki Ferenc
Weboldal címe: https://88design.hu
(a továbbiakban: Vállalkozás)

II. FEJEZET
ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében
személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes
beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a
következő tájékoztatást adjuk:
1. A Vállalkozás IT szolgáltatója
A válallkozás a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót
vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (domain- és
tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló
szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat,
az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.
Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:
Szervezet neve: Websupport Magyarország Kft
Székhely címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22
Cégjegyzék szám: 01-09-381419
Adószám: 25138205-2-41
Email cím: info@mhosting.hu
Weboldal címe: https://www.mhosting.hu
Adatvédelmi tájékoztató elérése: https://www.mhosting.hu/adatvedelem

III. FEJEZET
AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
(1) Amennyiben a Vállalkozás hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván
végezni, az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az
adatkezelési szabályzatban meghatározott adatkérő lap szerinti
tartalommal és tájékoztatással kell kérni.
(2) Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Vállalkozás
internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó
négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre,
valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az
adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak
tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt
négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.
(3) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes
adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több
célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra
vonatkozóan meg kell adni.
(4) Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében
adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl, értékesítési,
szolgáltatási szerződés megkötése – a hozzájárulás iránti kérelmet
ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell
előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű
nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat
bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.
(5) A Vállalkozás nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan
személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem
szükségesek a szerződés teljesítéséhez.
(6) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.
(7) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került
sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének
hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további
külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának
visszavonását követően is kezelheti.
2. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés
(1) A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok
körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a
címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.
(2) A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az
érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály
határozza meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ezesetben
közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az
adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni
kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az
adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról,
arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó
jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik
meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi
információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás
nyilvánosságra hozatalával is.
3. Az érintett jogainak elősegítése
A Társaság valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.

IV. FEJEZET
LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A VÁLLALKOZÁS HONLAPJÁN – TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL

1. A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez a hozzájárulását kell kérni.

2. Általános tájékoztatás a sütikről
2.1. A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott
weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy
az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a
tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző
bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben minden HTTP(S)
kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a
felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.

2.2. A süti lényege, hogy az weboldal-szolgáltatások természeténél
fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót megjelöljön (pl. hogy
belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni.
A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben
van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a
weboldal üzemeltetője, vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van
építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics, AdWords), ezáltal
profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes
adatnak tekinthető.

2.3. A sütik fajtái:
2.3.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session)
sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan,
ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy
belépett-e, mit tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id
(munkamenet-azonosító) letárolása, a többi adat a szerveren kerül
tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a
session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking
támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően
legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak
hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy
session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).
2.3.2. Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szokták
nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen
formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik
lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.
2.3.3. Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a
“teljesítmény”-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek
információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon
belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek
jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords,
vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére
alkalmasak.
A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

2.4. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése a látogató
számára nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az
utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen
egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként
automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak
annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás
és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat,
hogy bizonyos webhely-funkciók vagy -szolgáltatások nem fognak
megfelelően működni cookie-k nélkül.

3. Tájékoztatás a Vállalkozás honlapján alkalmazott sütikről:
3.1. A sütik által kezelt adatkör: Vállalkozás honlapja a weboldal
használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt
eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:
• a látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.
• kattintás.
3.2. A honlapon alkalmazott sütik
3.2.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a
sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt,
zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a
weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között-
különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek
megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama
kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet
végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája
automatikusan törlődik a számítógépéről.
A kezelt adatkör: PHPSESSID, JSESSIONID, portal_referer.
Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely
szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon
személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag
elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek
azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon
kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére
csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e
törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül
szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és
ideig.
3.2.1. Használatot elősegítő sütik:
Megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a
felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben
tárolt beállítási adatokat jelentik.
Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése,
felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé
tétele.
3.2.2. Teljesítményt biztosító sütik:
Információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon
belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek
jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.

V. FEJEZET
TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

I. Az érintett jogai röviden összefoglalva:
1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk,
ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
4. Az érintett hozzáférési joga
5. A helyesbítéshez való jog
6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
9. Az adathordozhatósághoz való jog
10. A tiltakozáshoz való jog
11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
12. Korlátozások
13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

II. Az érintett jogai részletesen:
1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
1.1. Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére
vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör,
átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és
közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek
címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más
módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni.
Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más
módon igazolták az érintett személyazonosságát.
1.2. Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.
1.3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott
intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két
hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.
1.4. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme
nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított
egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat
be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati
jogával.
1.5. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló
tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a
Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.
A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.
2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő
tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően
tájékoztatást kapjon. Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:
a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),
c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,
e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik – , illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;
e) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba
vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes
adatokat.
2.2. A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az
adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell
tájékoztatnia:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá
vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett
adathordozhatósághoz való jogáról;
c) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a
hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely
nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy
szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének
előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat
megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az
adatszolgáltatás elmaradása;
f) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is,
valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és
arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés
milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel bír.
2.3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő
célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést
megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és
minden releváns kiegészítő információról.
Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó
információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

3.1. Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte
meg, az érintettet az adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől
számított legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az
érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az
érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más
címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első
alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi 2. pontban írt
tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok
kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról és adott esetben
arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.
3.2. A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak irányadók.
E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.

4. Az érintett hozzáférési joga
4.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést
kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban
van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és az előbbi 2-3. pontban írt kapcsolódó
információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).
4.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy
tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk
szerinti megfelelő garanciákról.
4.3. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok
másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által
kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken
alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.

5. A helyesbítéshez való jog
5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes
adatokat.
5.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra,
hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.
Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
6.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az
adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált,
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.
6.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási
célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog
valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt
az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
7.1. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a
tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió,
illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
7.2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az
Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben.
7.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.
A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi
helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel,
illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az
érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.

9. Az adathordozhatósághoz való jog
9.1. A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a
rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő,
amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
9.2. Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.
9.3. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet
17. cikkét (A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az
adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

10. A tiltakozáshoz való jog
10.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat
végrehajtásán (6. cikk (1) e)) , vagy jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló
kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat
nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.
10.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében
történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá
vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.
10.3. Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel
során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó
tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell
megjeleníteni.
10.4. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
10.5. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási
célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra,
hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá
vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre
közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
A vonatkozó szabályokat a Rendelet cikke tartalmazza.

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
11.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan,
kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is –
alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
11.2. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami
jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak,
valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is
megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
11.3. Az előbbi a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő
köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak,
szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az
érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi
beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben
kifogást nyújtson be.
A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

12. Korlátozások
Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami
jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek
(Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát, ha a korlátozás
tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.
E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
13.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal
jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az
adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az
érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és
közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és
közölni kell legalább a következőket:
a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens
orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben
az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények
enyhítését célzó intézkedéseket.
13.2. Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi
intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi
incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen
azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –,
amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított
személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további
intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és
szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban
valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen
esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell
tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely
biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.

14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti
hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a
feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett
megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a
Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották,
köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási
fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél
jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
15.1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó
jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy
jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
15.2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó
jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony
bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem
foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az
érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről
vagy annak eredményéről.
15.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság
székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
15.4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást,
amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület
előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti
hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.
E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.

16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
16.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó
jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez
való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági
jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e
rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e
rendelet szerinti jogait.
16.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam
bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az
érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt
is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak
a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.